La neopopote de

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE www.danival.fr

1. VOORWERP - TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Algemene principes


Dit document (hierna “de Algemene Gebruiksvoorwaarden”) heeft tot doel de modaliteiten en voorwaarden vast te stellen onder welke:
 • de onderneming DANIVAL zoals geïdentificeerd in de Wettelijke Vermeldingen op de Website aan haar gebruikers de Website op het adres www.danival.fr (hierna “de Website”) en de op de Site beschikbare diensten ter beschikking stelt,
 • de gebruikers raadpleegt de site en gebruikt de diensten ervan.
Onder de gebruiker wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die de op de Site beschikbare diensten bezoekt, raadpleegt of gebruikt voor persoonlijke doeleinden.

1.2. Doelstellingen van de site


De Site is uitsluitend een informatie- en presentatiesite die de gebruikers de mogelijkheid wil bieden:
 • de onderneming DANIVAL, haar actualiteit, producten en laatste nieuwigheden te ontdekken of beter te leren kennen,
 • zich te informeren over de DANIVAL-producten, de verbintenissen van de onderneming DANIVAL in verband met biologische teelt en de labels die de onderneming DANIVAL heeft,
 • recepten op basis van DANIVAL-producten te ontdekken en delen,
 • ideeën voor menu’s te ontdekken die uitsluitend bestaan uit DANIVAL-producten,
 • de fiches van de DANIVAL-producten, artikels of actualiteiten van de onderneming DANIVAL te delen op sociale netwerken (Facebook, Twitter, Google +),
 • de leveranciers van de onderneming DANIVAL te ontdekken,
 • zijn advies te geven over de DANIVAL-producten,
 • deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken,
 • op het Franse en Engelse grondgebied de distributeurs van DANIVAL-producten te identificeren en te lokaliseren,
 • andere websites, blogs of video’s te ontdekken die door de onderneming DANIVAL aangemerkt worden als zijnde in overeenstemming met haar filosofie,
 • kortingsbonnen te ontvangen en/of te downloaden en van aanbiedingen te profiteren,
 • deel te nemen aan spelletjes waarmee kortingsbonnen gewonnen kunnen worden, volgens een specifiek spelreglement.

1.3. Aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden


Wanneer de gebruiker de Site raadpleegt, dan betekent dit dat hij volledig en zonder voorbehoud instemt met de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Daarom moet de gebruiker die de Site wenst te raadplegen en/of de diensten wenst te gebruiken die de Site aanbiedt, kennis nemen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

1.4. Tolerantie - wijzigingen


Dat de onderneming DANIVAL zich op een gegeven ogenblik niet beroept op één van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden kan niet geïnterpreteerd worden als zou ze er op een later ogenblik van afzien zich op één van deze bepalingen te beroepen.

De onderneming DANIVAL behoudt zich de mogelijkheid voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. In dergelijk geval deelt zij dit mee aan de gebruiker per e-mail of door middel van een informatieboodschap op de Site.
 

2. OPENING VAN EEN PERSOONLIJKE ACCOUNT

2.1. De gebruiker kan de Site kosteloos en zonder registratieverplichting raadplegen.


De gebruiker zal echter vooraf een persoonlijke account dienen aan te maken en zich te dienen identificeren om:
 • zich te abonneren op de nieuwsbrief van DANIVAL,
 • deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken,
 • zijn mening te geven over een DANIVAL-product of -recept,
 • kortingsbonnen te ontvangen en/of te downloaden en van aanbiedingen te profiteren,
 • deel te nemen aan spelletjes waarmee kortingsbonnen gewonnen kunnen worden, op voorwaarde dat het specifieke reglement van de spelletjes in kwestie vooraf wordt aanvaard.

2.2. Om een persoonlijke account aan te maken, moet de gebruiker het daartoe op de Site voorziene registratieformulier invullen. Voor de opening van een gebruikersaccount dienen verschillende gegevens ingevoerd te worden:

 • een door de gebruiker gecreëerde gebruikersnaam
 • zijn e-mailadres en een wachtwoord
 • zijn naam en voornaam
 • zijn volledig postadres
 • zijn geboortedatum
 • zijn telefoonnummer
 • het aantal kinderen
 • de categorie van DANIVAL-producten die hij gebruikt
De gebruikersgegevens van de gebruiker zijn persoonlijk en moeten vertrouwelijk gehouden worden. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersgegevens en verbindt zich ertoe deze niet bekend te maken aan een derde of ze over te dragen. Ieder gebruik van de persoonlijke account van de gebruiker wordt geacht te gebeuren door de gebruiker.

De gebruiker dient de onderneming DANIVAL schriftelijk in kennis te stellen van ieder gebruik van zijn gebruikersgegevens buiten zijn medeweten zodat de onderneming DANIVAL deze gebruikersgegevens kan deactiveren.

De gebruiker dient exacte en volledige gegevens te verstrekken en ze te actualiseren in geval van latere wijzigingen. Als de informatie in verband met de gebruiker niet actueel is, dan kan de onderneming DANIVAL niet aansprakelijk gesteld worden indien de gebruiker geen informatie of kortingsbonnen ontvangt.

Na het registratieproces zal de onderneming DANIVAL een e-mail met de bevestiging van zijn inschrijving naar de gebruiker sturen.

De onderneming DANIVAL behoudt zich het recht voor de toegang tot de Site te schorsen bij een frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van de logingegevens van de distributeur (wachtwoord of toegangscode). Bij schorsing van de toegang stelt de onderneming DANIVAL hiervan de distributeur in kennis.
 

3. Aansprakelijkheid in verband met de online inhoud

3.1 Door de onderneming DANIVAL online geplaatste inhoud


De informatie op de Site wordt te goeder trouw en op grond van de huidige stand van de kennis verstrekt. De onderneming DANIVAL zal er naar best vermogen voor zorgen dat de informatie op de Site juist en actueel is. Zij behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van deze informatie te corrigeren.

Deze informatie wordt verstrekt ter informatie, zonder, expliciete of impliciete, garantie inzake geldigheid, juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid. Bijgevolg erkent de gebruiker deze informatie volledig op eigen verantwoordelijkheid te gebruiken.

Bovendien is de onderneming DANIVAL niet verantwoordelijk voor de inhoud die de gebruikers van de Site publiceren.

De onderneming DANIVAL behoudt zich de mogelijkheid voor om informatie en gegevens te verwijderen indien zij van mening is dat hun inhoud illegaal is, niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving of niet overeenstemt met de geest, het doel, het imago en de waarden verbonden aan de Site en/of de onderneming DANIVAL en/of schade toebrengt aan derden.

3.2. Door de gebruiker online geplaatste inhoud


De Site biedt de gebruiker de mogelijkheid om de door de onderneming DANIVAL gepubliceerde informatie te raadplegen, maar biedt hem tevens de mogelijkheid om inhoud te publiceren, zoals commentaren, meningen, recepten, enz.

De gebruiker die inhoud publiceert is tegenover de onderneming DANIVAL en derden verantwoordelijk voor de informatie en gegevens die hij online plaatst en in het bijzonder voor de aan de onderneming DANIVAL verstrekte gegevens.

In deze context dient de gebruiker voorzichtig te zijn met de informatie en persoonlijke gegevens die hij verspreidt en online plaatst (zoals naam, adres, foto’s, telefoonnummer, e-mailadres). De Gebruiker verbindt zich bovendien tot de grootst mogelijke oprechtheid en waarachtigheid in verband met de informatie die hij online plaatst.

De Gebruiker moet bovendien het voorwerp en het doel van de Site respecteren.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen uitspraken, informatie, foto’s of elementen online te plaatsen die onder andere:
 • inbreuk zouden maken op intellectuele eigendomsrechten van derden (zoals auteursrechten, merken, tekeningen en modellen),
 • inbreuk zouden maken op de privacy, het afbeeldingrecht of de goede naam van een derde,
 • in strijd zouden zijn met de openbare orde of de goede zeden of de kwetsend zouden zijn voor minderjarigen (met name pornografie en pedofilie)
 • kleinerend, lasterlijk of beledigend zouden zijn.

Meer in het algemeen garandeert de gebruiker het legale karakter van de elementen en informatie die hij online plaatst en verbindt hij zich ertoe de Site niet te gebruiken om een onwettige of illegale activiteit uit te oefenen of om een activiteit uit te oefenen die in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden.

Het is de gebruiker bovendien strikt verboden om de Site te gebruiken voor reclame- of promotiedoeleinden.

Er wordt verduidelijkt dat iedere schending of niet-naleving van dit artikel een ernstige tekortkoming van de gebruiker vormt die de onderneming DANIVAL het recht geeft de illegale inhoud te verwijderen, de registratie van de gebruiker onmiddellijk en van rechtswege te schorsen of te beëindigen, zonder vergoeding voor de gebruiker en onverminderd de schadevergoeding die hiervoor door de gebruiker aan de onderneming DANIVAL verschuldigd zou kunnen zijn.

Indien de onderneming DANIVAL door een derde aansprakelijk gesteld zou worden wegens de door een gebruiker gepubliceerde inhoud, dan zal de gebruiker in kwestie de onderneming DANIVAL vrijwaren voor alle veroordelingen en vergoedingen die door haar gedragen zouden worden, met inbegrip van de procedure- en advieskosten alsook de door de onderneming DANIVAL gemaakte kosten.

3.3. Melding van illegale inhoud


De gebruiker die op de Site illegale inhoud en/of inhoud die niet in overeenstemming is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (zoals een uitspraak die in strijd is met de goede reden of schade zou kunnen toebrengen aan een derde) zou vaststellen, kan hiervan onmiddellijk de onderneming DANIVAL in kennis stellen door haar een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: infos@danival.fr

Indien melding gemaakt wordt van illegale inhoud en/of inhoud die niet in overeenstemming is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, heeft de onderneming DANIVAL de mogelijkheid om onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de desbetreffende informatie te schorsen of te verwijderen en kan ze, onder dezelfde omstandigheden, de registratie van de gebruiker die de illegale inhoud of inhoud die niet in overeenstemming is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden beëindigen, onverminderd de schadevergoeding die hiervoor door de gebruiker verschuldigd zou kunnen zijn aan de onderneming DANIVAL.
 

4. Toegankelijkheid van de Site


De Site is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk, behalve in geval van overmacht, eventuele storingen of onderhoudsactiviteiten die nodig zijn om de goede werking van de Site te garanderen.

De onderneming DANIVAL verbindt zich ertoe haar best te doen om ervoor te zorgen dat de gebruikers op ieder ogenblik toegang hebben tot de Site. Zij biedt echter geen garantie in verband met de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de Site noch in verband met de afwezigheid van virussen.

De onderneming DANIVAL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor moeilijkheden in verband met toegankelijkheid of voor de tijdelijke onmogelijkheid om de Site te raadplegen als gevolg van storingen van het telecommunicatienetwerk. In dit kader wordt de gebruiker gewezen op de complexiteit van de wereldwijde netwerken en op de toestroom, op bepaalde tijdstippen, van internetgebruikers. Hetzelfde geldt voor eventuele hacks of virussen die zouden kunnen voorkomen. De onderneming DANIVAL kan in dit verband geen absolute bescherming van de Site garanderen.

Bovendien kan DANIVAL niet aansprakelijk gesteld worden voor, tijdelijke of permanente, schade aan uw computersysteem, noch voor eventuele verliezen of schade (waaronder, maar niet beperkt tot het verlies van gegevens of winst) die de gebruiker zou lijden als gevolg van:
 • het raadplegen van of het surfen op de Site,
 • het gebruik van de informatie op de Site.

5. Intellectuele eigendom


De toegang tot de Site is strikt voorbehouden voor privédoeleinden en verleent aan de gebruiker slechts een recht om de informatie op de Site te raadplegen.

De hele Site alsook de structuur, de downloadbare teksten, logo’s, fotografische voorstellingen en downloadbare documenten en alle elementen waaruit de Site bestaat vormen een werk dat beschermd is door het intellectuele eigendomsrecht.

Ieder gebruik, iedere reproductie of iedere download, gedeeltelijk of volledig, op welke drager dan ook, van de Site of van één van zijn elementen, teksten, afbeeldingen, foto’s, illustraties of logo’s zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming DANIVAL is strikt verboden.

Iedere schending van dit artikel kan strafrechtelijk en burgerrechtelijk gestraft worden, met name op grond van namaak, en kan aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding.

De onderneming DANVAL kan eveneens, naar eigen goeddunken, de registratie van de gebruiker onmiddellijk beëindigen.
 

6. HYPERLINKS


Door op de hyperlinks op de Site te klikken kan de gebruiker naar andere websites geleid worden.

De onderneming DANIVAL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met, enerzijds, de goede werking van de link en, anderzijds, de inhoud van de website waarnaar de gebruiker omgeleid kan worden. Gebruikers die kiezen om de websites van derden te raadplegen, zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van deze sites.
 

7. TOEPASSELIJK RECHT


De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

Behoudens andersluidende bepalingen van openbare orde zullen de relaties tussen de gebruiker en de onderneming DANIVAL - wegens het gebruik van de site - derhalve onder de toepassing van het Franse recht vallen.
 

8. PERSOONSGEGEVENS


De via de Site verzamelde persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met inachtneming van de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, bekend als de Loi Informatique et Libertés (Wet betreffende Informatie en Vrijheden).

De voor de verwerking verantwoordelijke is de onderneming DANIVAL, vertegenwoordigd door Amandine RACHENNE – Communicatieverantwoordelijke DANIVAL.

De op de Site verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor de onderneming DANIVAL. Er worden geen gegevens overgedragen of meegedeeld aan derden.

De onderneming DANIVAL kan echter deze gegevens dienen mee te delen om gevolg te geven aan een bevel van de juridische autoriteiten.

De verwerking van deze gegevens heeft als enige doel:
 • de communicatie te verbeteren en personaliseren, onder meer door prospectieacties en het verzenden van nieuwsbrieven of van speciale aanbiedingen,
 • de gebruikers te informeren over de DANIVAL-producten of, meer algemeen, over de actualiteit van de onderneming DANIVAL,
 • de verzoeken om informatie te behandelen die geformuleerd worden in het Contactformulier op de Site.


In overeenstemming met de voornoemde wet beschikt de gebruiker over een toegangsrecht, een recht van wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan dit recht op ieder ogenblik uitoefenen door zijn verzoek te sturen met inachtneming van de volgende modaliteiten:
 • schriftelijk, naar het volgende adres: DANIVAL – Moulin d’Andiran, 47170 ANDIRAN,
 • per e-mail: infos@danival.fr
 • via contactformulier op de Site.


De gebruiker beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verzameling van zijn gegevens om een wettige reden. De informatie die aangeduid wordt met een asterisk is evenwel noodzakelijk voor de behandeling van het verzoek om informatie of voor de ontvangst van de door de onderneming DANIVAL verstuurde informatie. Indien deze gegevens niet op volledige en exacte wijze worden meegedeeld, dan kunnen de verzoeken van de gebruiker mogelijk niet behandeld worden.

Aangifte van de site bij de CNIL (Franse controleoverheid inzake de bescherming van persoonsgegevens)
De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van het beheer van de e-mailadressen van de gebruikers van de site, werd aangegeven bij de CNIL.